сервисер
Мики Ѓорѓиевски
 тел. 070 267 129

• Бесплатна испорака и монтажа на апарати набавени од Мак медика
• Бесплатна консултација при планирање на нови ординации и забни техники со потребни техничко - просторни карактеристик и обезбедена гаранција за секој нов уред
• Одржување на опремата набавена од Мак медика
• Сервисирање со оригинални резервни делови од производителите